Waluty
Wersje językowe
Polityka Prywatności sklepu

Polityka prywatności Sklepu FLEXISTYLE.com (English version below)

W trosce o zachowanie prywatności użytkowników sklepu FLEXISTYLE.com przygotowaliśmy politykę prywatności, która przygotowana została z uwzględnieniem nowego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

FLEXISTYLE Aleksandra Maciągowska ul. Sielankowa 3 83-010 Straszyn NIP: 556 221 72 10 Regon: 221190937

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Użytkownik, który chcę założyć konto bądź złożyć zamówienie zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które są przetwarzane we wskazanych poniżej celach:

 • Realizacja zamówień
 • Przesyłanie newslettera
 • Marketing bezpośredni
 • Obsługa związana z wymogami prawnymi nakładanymi na podmioty gospodarcze (np. rachunkowość)
 • Analizy statystyczne sprzedaży

 

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe aczkolwiek w większości przypadków znacząco utrudnia korzystanie ze sklepu internetowego.

 

Skutek niepodania danych (w zależności od celu, w jakim dane są podawane):

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec użytkownika skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony (sklep - użytkownik)
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych użytkownika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • z przyczyn związanych z szczególną sytuacją użytkownika– wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw: flexistyle@onet.pl

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w użytkownik w każdej chwili może:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • Usługi prawne
 • Usługi audytowe
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia

 • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

 

Newsletter

Na podstawie zgody będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu promocji usług lub towarów w tym m.in. przedstawienia informacji o aktualnych promocjach czy akcjach marketingowych. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od wycofując zgodę.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

bok@flexistyle.com

*************************************************************************************

English version

FLEXISTYLE.com privacy policy

In the interests of maintaining the privacy of the users of the FLEXISTYLE.com store, we have prepared a privacy policy that has been prepared taking into account the new GDPR regulation (general regulation on data protection). The official text of the GDPR Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

This Online Store privacy policy is informative, which means that it is not a source of obligations for Online Store customers. The privacy policy contains primarily rules regarding the processing of personal data by the Administrator in the Online Store, including the basics, purposes and scope of the processing of personal data and the rights of data subjects, as well as information on the use of cookies and analytical tools in the Online Store.

PERSONAL DATA ADMINISTRATOR ("Administrator")

FLEXISTYLE Aleksandra Maciągowska ul. Sielankowa 3 83-010 Straszyn NIP: 556 221 72 10 Regon: 221190937

User - means an entity for which services may be provided electronically in accordance with the Regulations and legal provisions or with whom an Agreement for the provision of electronic services may be concluded.

PERSONAL DATA AND PRIVACY

The user who wants to set up an account or place an order will be asked to provide personal data that is processed for the purposes indicated below:

Order fulfillment
Newsletter submission
direct marketing
Service related to legal requirements imposed on economic entities (e.g. accounting)
Statistical sales analysis

Basis for processing:

The contract of sale or actions taken at your request, aimed at its conclusion (art.6 par.1 lit.b RODO)
We have a legal obligation, e.g. related to accounting (Article 6 (1) (c) of the GDPR)
Your consent expressed in the Store (art.6 par.1 lit.a RODO)
Our legitimate interest in the processing of data to determine, pursue or defend any claims (Article 6 paragraph 1 letter f of the GDPR)
Our legitimate interest, which is direct marketing (art.6 par.1 lit.f RODO)
Our legitimate interest in the processing of data for analytical and statistical purposes (art.6 par.1 lit.f RODO)
Our legitimate interest in testing customer satisfaction (Article 6 para. 1 lit.f GDPR)

Providing data is not mandatory, however, in most cases significantly hinders the use of the online store.


The effect of not providing data (depending on the purpose for which the data is provided):

it is not possible to register in the Store
no possibility of making purchases in the store
no possibility to receive information about promotions or special offers offered in the Store

Possibility to withdraw consent:

anytime

Data processing until the user withdraws his consent remains lawful.

PROFILING

As part of the Store, we can automatically adapt certain content to the user's needs, i.e. profiling, using personal data provided by the user.

In the event that profiling could result in decisions that cause legal effects to the user or affect the user in a similarly significant way, we will only conduct them if the user agrees.

Consent may be revoked at any time. Data processing until the consent is withdrawn remains legal.

PROCESSING PERIOD

We will process personal data only for the period in which we have a legal basis for this, i.e. until:

we will cease to have a legal obligation, obliging us to process personal data
the possibility of determining, pursuing or defending any claims related to the contract concluded by the parties (store - user) will cease
The User will withdraw consent to the processing of data, if it was its basis
the user's objection to the processing of personal data will be accepted - if the basis for data processing was the legitimate interest of the administrator or when the data was processed for direct marketing, including profiling

- depending on what applies in a given case and what will happen at the latest.

DATA SAFETY

When processing personal data, we use organizational and technical measures in accordance with applicable law, including encrypting the connection with an SSL certificate.

USER PERMISSIONS

Each user has the right to:

access to user's personal data,
correcting them,
remove,
processing restrictions,
requests to transfer data to another administrator,

And:

object at any time to data processing:
for reasons related to the specific situation of the user - towards the processing of personal data based on art. 6 clause 1 lit. f GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the administrator), including profiling based on these provisions,
if personal data is processed for the purposes of direct marketing, including profiling, to the extent that processing is related to such direct marketing.

Contact us if you want to exercise your rights: flexistyle@onet.pl

If you feel that your data is being processed unlawfully, you can submit a complaint to the supervisory authority.

COOKIES

Our Store, like most websites, uses so-called cookies. These files:

are saved in the memory of your device (computer, telephone, etc.)
they enable using all Store functions
they do not change the user's device settings

By using the appropriate browser options, the user can at any time:

delete cookies
block the use of cookies in the future

In our Store cookies are used to:

remembering user session information
statistical
marketing
sharing Store functions

To learn how to manage cookies, including how to turn them off in your browser, you can use the help file of your browser. You can read information on this subject by pressing the F1 key in your browser. In addition, appropriate tips can be found on the following subpages, depending on the browser you use:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

You can find more information about cookies on Wikipedia.

EXTERNAL SERVICES / DATA RECIPIENTS

We use the services of external entities to which your data may be transferred. Below is a list of possible recipients of your data:

software provider needed to run an online store
entity performing the delivery of goods
payment provider
accounting office
hostingodawca
software provider that facilitates business operations (e.g. accounting software)
entity providing marketing services
entity providing statistical services
Legal Services
Auditing services
Relevant public authorities to the extent that the Administrator is obliged to provide them with data

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO COUNTRIES OUTSIDE THE EUROPEAN UNION

Personal data may also be processed by entities outside the European Union. The appropriate level of protection for your data, including through the use of appropriate safeguards, ensures

the participation of these entities in the EU-US Privacy Shield established by the European Commission implementing decision as a set of rules guaranteeing adequate protection of your privacy

CONTACT WITH THE ADMINISTRATOR

Do you want to exercise your rights regarding personal data?

Or maybe you just want to ask about something related to our Privacy Policy?

bok@flexistyle.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl